۰ تومان

In stock

تاریخ

دوشنبه ها به صورت هفته در میان

زمان

ساعت ۱۸ تا ۲۰

محل برگزاری

آمفی تئاتر شانه‌چی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد