۲۰,۰۰۰ تومان

Out of stock

توضیحات « کد 1 » « کد 2 »
روز و تاریخ جلسات
چهارشنبه 12 آبان
پنجشنبه 13 آبان
جمعه 14 آبان
پنجشنبه 13 آبان
جمعه 14 آبان
شنبه 15 آبان
ساعت کارگاه
18 الی 20
16 الی 18
مدرس کارگاه
محمدحسین آتشی پور
بنیامین گندمکار
مکان کارگاه
وبینار دانشگاه
وبینار دانشگاه