۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت تکمیل!

Out of stock

تاریخ

یکشنبه ۲۲ اسنفد

زمان

ساعت ۸ الی ۱۰

بازدید از:

– اتاق کنترل
– اتوماسیون صنعتی
– مراحل تصفیه آب