آدرس و موقعیت مکانی

مشهد – میدان آزادی – دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی – شماره AB-۱۱۹
Enter street adress here. Or any other information you want.